Autobay_logo_final

Uvjeti korištenja

DigiLab d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Jelašićka ulica 5/1, OIB: 78247183669, u nastavku teksta „Organizator“ , dana 01. 09. 2017.godine donosi

OPĆE UVJETE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se postupak aukcije novim i rabljenih motornih vozilima i strojevima koju će provoditi trgovačko društvo DigiLab d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jelašićka ulica 5/1, OIB: 78247183669.
DigiLab d.o.o. je Organizator prodaje rabljenih motornih vozila i strojeva putem aukcije i registriran je kod nadležnog tijela za obavljanje poslova i usluga na koje se odnose ovi Opći uvjeti i s njima povezani akti.
Aukcija se provodi on-line putem aplikacije Autobay.hr dostupne na internetskoj stranici Organizatora.
Subjekti koji se natječu na aukciji su Korisnici odnosno potencijalni kupci.

Članak 2.

Organizator može provesti aukciju i uživo neposrednim sudjelovanjem potencijalnih kupaca koji se natječu nudeći cijenu koju se obvezuju isplatiti i sklopiti kupoprodaju predmeta aukcije.
U aukciji kao potencijalni kupac – natjecatelj može sudjelovati samo Korisnik koji je registrirani trgovac motornim vozilima putem ovlaštene fizičke osobe. Pravo natjecanja na aukciji stječe se registracijom Korisnika u evidencijama Organizatora u skladu s Općim uvjetima koje propisuje Organizator.
Registracija se obavlja točnim unosom istinitih podataka o korisniku koje traži Organizator putem rubrika i ispunjavanjem svih uvjeta koje je Organizator u tu svrhu objavio na svojoj internetskoj stranici.
Korisnik je dužan ustupiti i druge podatke ukoliko ih od njega zatraži Organizator u svrhu pravilne registracije.

Članak 3.

Organizator putem aukcije nudi na prodaju nova i rabljena motorna vozila i strojeve u svom vlasništvu ili vlasništvu trećih osoba.
Organizator je dužan putem svoje internetske stranice ili neposredno zainteresiranoj ovlaštenoj osobi objaviti uvjete i postupak aukcije. Korisnik ponudom najveće cijene stječe pravo i obvezu kupnje vozila koje je bilo predmetom aukcije.
Najveća ponuđena cijena na isteku aukcije predstavlja kupoprodajnu cijenu koju je Korisnik – natjecatelj dužan uplatiti Organizatoru odnosno prodavatelju najkasnije po isteku tri dana računajući od narednog dana nakon nastupa obveze odnosno zaključene kupoprodaje.
Pravni posao kupoprodaje ostvaren je istekom aukcije na kojoj je ponuđena najveća cijena u skladu s pravilima aukcije koja je propisao Organizator.

Članak 4.

Nakon što Kupac ispuni obveze koje prihvaća kupoprodajom vozila, Organizator mu je dužan najkasnije u roku 7 dana (sedam dana) dana predati kupljeno vozilo, ključeve vozila i odgovarajuću dokumentaciju i to stanju kakvom se vozilo nalazilo kad ga je kupac pregledao ili imao pravo pregledati po dozvoli Organizatora, isključujući beznačajne promjene kao što su neznatno uvećana kilometraža koja odgovara lokalnoj vožnji radi premještanja vozila, odlaska na servis i slična odredišta, zatim nečistoća na vozilu i slična stanja koja po razumnim kriterijima ne utječu na promjenu tržišne vrijednosti i funkcionalnosti vozila.
Organizator će prije aukcije prema načelu savjesnosti i poštenja na primjeren način učiniti Korisnicima dostupnim sve važnije podatke o vozilu koji su mu poznati, prvenstveno objavom fotografija i podataka na svojoj internetskoj stranici te omogućavanjem pregleda vozila od strane Korisnika. Takvi podaci o stanju vozila imaju značaj informacije o podacima koje o predmetu aukcije ima Organizator, ali nemaju značaj jamstva za kvalitetu rabljene stvari niti u pravnom prometu mogu biti izvor odgovornosti Organizatora.
Organizator odgovara za pravne nedostatke na predmetu aukcije, odnosno jamči istovjetnost podataka sadržanih u prometnoj dozvoli vozila ili stroja te prava koja proizlaze iz vlasništva na toj stvari.

Članak 5.

Sudjelovanjem u aukciji radi kupnje određenog vozila ili stroja Korisnik potvrđuje da stvar kupuje po viđenju i time se odriče prava na potraživanje bilo kakvih naknada ili činidbi od strane Organizatora ili vlasnika predmeta aukcije s osnova nedostataka na stvari.
Sudjelovanjem u aukciji Korisnik potvrđuje da je prihvatio sve uvjete koje je propisao i objavio Organizator ili koji su predviđeni zakonom ili podzakonskim aktima i dobrim poslovnim običajima.

Članak 6.

Organizator stavlja u aukcijsku prodaju vozilo ili stroj, objavljuje početnu aukcijsku cijenu i početak tzv. „hammertime“ faze te prodajnu cijenu.
Početna cijena je iznos kojeg određuje i objavljuje Organizator kao najmanji iznos kojeg Korisnik mora na aukciji premašiti da bi ponuda bila valjana.
Prodajna cijena je iznos kojeg određuje i objavljuje Organizator kao najmanji iznos kojeg je Organizator obvezan prihvatiti kao kupoprodajnu cijenu i zaključiti kupoprodaju s ponuditeljem.
Minimalni stupanj povećanja ponude je iznos kojeg određuje i objavljuje Organizator kao najmanju stopu jednokratnog povećanja cijene koju Korisnik na aukciji nudi za predmet aukcije te iznosi 500,00 HRK (petstotinakuna). Korisnik koji stekne pravo i obvezu kupiti predmet aukcije a ne postupi u skladu s obvezama kupca propisanim Općim uvjetima dužan je Organizatoru isplatiti Ugovornu kaznu od 10.000,00 HRK (desettisućakuna) u roku 8 (osam) dana nakon što ga na to pozove Organizator putem uredno uručenog poziva e-mailom, telefaksom, audio ili video porukom, preporučenom poštom na adresu koju je prethodno predao Organizatoru.

Članak 7.

Ako ga Organizator zatraži, Korisnik je dužan uplatiti mu jamstvo u iznosu od 5.000,00 HRK (pettisućakuna) kao sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje obveza.
Ukoliko Korisnik odbije uplatiti zatraženo jamstvo, Organizator mu može uskratiti pristup aplikaciji za aukciju, a s danom zabrane pristupa dospijevaju sve dotadašnje obveze Korisnika prema Organizatoru osim u slučajevima kada je za njihovo ispunjenje ugovorom ili kakvim drugim pravnim poslom određen rok koji do tada nije nastupio.

Članak 8.

Korisnik pristupa aukciji logiranjem na aplikaciji Autobay.hr, a u aukciji sudjeluje prvom pravilnom ponudom cijene za predmet aukcije.
Nakon što Korisnik pristupi aplikaciji i ponudi aukcijsku cijenu, aplikacija će prikazati njegov korisnički naziv i cijenu koju je ponudio te će uvijek biti vidljiva i trenutno najveća cijena koju je taj ili drugi Korisnik ponudio za aktualni predmet aukcije uz mogućnost praćenja isteka vremena aukcije. Ukoliko je po isteku aukcije postignuta cijena veća od minimalne prodajne, Organizator će ponuditelju kao kupcu u razumnom roku dostaviti račun za kupljeni predmet aukcije.
Ukoliko kupac ne obavi u propisanom roku dužne radnje radi dovršenja kupoprodaje, Organizator mu može zabraniti pristup aukcijama i naplatiti ugovornu kaznu od 10.000,00 HRK (desettisućakuna) kao naknadu za štetu skrivljenu odustajanjem od kupnje.
Ukoliko šteta premašuje iznos jamstva, Korisnik je dužan namiriti razliku Organizatoru.

Članak 9.

U slučaju da Korisnik – kupac odbija preuzeti kupljeni predmet aukcije ili na drugi način ne ispunjava obveze kupca, Organizator ima pravo na naknadu od kupca s osnova ležarine, transporta i čuvanja tog predmeta u skladu s tržišnim cijenama. Organizator je ovlašten isporučiti vozilo kupcu na adresi njegova sjedišta ili poslovanja i dužan je sačuvati dokaz o toj isporuci u skladu s knjigovodstvenim rokovima o isporuci roba.
Organizator je ovlašten primijeniti pravo zadržanja (retencije) na predmetu aukcije u skladu s zakonom kad su za to ispunjeni uvjeti prema ovim Općim uvjetima i isključivo radi namirenja dospjelih i nepodmirenih obveza Korisnika koje su proistekle iz aukcije i s njom povezanih odnosa.
Ako kupac ne isplati pravodobno cijenu kojom je na aukciji stekao pravo kupnje, Organizator ima pravo taj predmet aukcije ponuditi i prodati Korisniku koji je na toj aukciji ponudio drugu po visini cijenu za isti predmet aukcije.
Ukoliko su rasponi cijene zanemarivi i veći od, prodajne cijene, Organizator može isti predmet aukcije nuditi sljedećim ponuđačima po redoslijedu visine ponuđenih iznosa na aukciji.

Članak 10.

Aukciju uživo Organizator provodi objavom njezina početka, mjesta i uvjeta provedbe na svojoj internetskoj stranici odnosno aplikaciji Autobay.hr.
Prije aukcije Organizator će objaviti vrijeme i mjesto na kojem Korisnici mogu pregledati vozila i strojeve namijenjene aukcijskoj prodaji te osigurati prisutnost svog predstavnika.
Prije otvaranja aukcije Organizator će konstatirati koji Korisnici su pozvani i koji su pristupili aukciji, te će sastaviti popis u kojem će navesti podatke sudionika i brojeve aukcijskih pločica koje će im dodijeliti za potrebe natjecanja.

Članak 11.

Aukciju vodi Organizator putem svog ovlaštenog predstavnika - aukcionara.
Na aukciji sudjeluju Korisnici kojima su dodijeljene pločice s aukcijskim brojevima, a cijenu nude podizanjem pločice.
Organizator neposredno objavljuje Korisnicima najvišu postignutu cijenu i poziva ih da ponude veću cijenu.
Ukoliko se Korisnik ne izjasni koliku cijenu nudi, podizanjem svoje pločice s brojem nakon poziva Organizatora obvezuje se na ponudu minimalnog stupnja povećanja cijene predviđenu ovim Posebnim Uvjetima.
Aukcionar proglašava predmet aukcije prodanim tako što udarcem čekićem ili na drugi jasan način privuče pozornost Korisnika i objavi broj pločice kupca koji je ponudio najveću cijenu za predmet aukcije.
Prije proglašenja predmeta prodanim i kupca odabranim, aukcionar će, kad je to nužno, dodatnim pitanjem provjeriti volju ponuditelja cijene i uvjeriti se da nijedan drugi Korisnik ne nudi veću cijenu od postignute.

Članak 12.

O aukciji Organizator vodi zapisnik, a ovlašten je i snimiti je zvukovnim ili video zapisom.
Tehničke zapise i dokumentaciju o aukciji čuva Organizator te je dostavlja nadležnom tijelu državne uprave na zahtjev, kao i Korisnicima u svrhu eventualnog vođenja postupka pred nadležnim tijelom u pravnim stvarima povezanim s aukcijom.
Plaćanje naknada za kupoprodaju vozila ili stroja pada na teret osoba koje su propisima predviđani kao obveznici plaćanja.
Pored kupoprodajni cijene Korisnik – kupac dužan je Organizatoru isplatiti aukcijsku naknadu u skladu s Cjenikom koji je pripadni dio ovih Općih uvjeta.

Članak 13.

Svi elementi koji se nalaze na Stranici kao i oni koji se koriste za pružanje usluga, bez ikakvog ograničenja, uključujući bilo koji zaštitni znak, logotip, naslov, ove Opće uvjete, Policu privatnosti, baze podataka te bilo koji drugi sadržaj Stranice ili sadržaj namijenjen pružanju usluga putem Stranice, kao i bilo kakvo predstavljanje Stranice, njezin vizualni identitet i dizajn, pripadaju isključivo vlasniku Stranice i (ili) Pružatelju usluga. Vlasnik stranice ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala ili informacija koji se nalaze na njegovoj Internetskoj stranici, te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala ili informacija na ovoj Internetskoj stranici.

Članak 14.

Registracijom na aplikaciji Autobay.hr Korisnici izjavljuju da su u cijelosti pročitali ove Opće uvjete, razumjeli sadržaj i prihvatili pravne učinke koje proizvode.
Na pravne odnose obuhvaćene ovim Općim uvjetima i povezanim aktima na odgovarajući način se primjenjuju propisi Republike Hrvatske.

DigiLab d.o.o.

d i r e k t o r

Bruno Svečak