Autobay_logo_final

Politika sustava upravljanja osobnim podatcima

Sadržaj

1. PREDMET
2. REFERENTNI DOKUMENTI
3. PRIKUPLJANJE I OBRADA
4. PRAVA ISPITANIKA
5. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
6. ZAŠTITA PODATAKA
7. UPRAVLJANJE INCIDENTIMA
8. CERTIFIKACIJA
9. ODGOVORNOST
10. VALJANOST I UPRAVLJANJE DOKUMENTOM


1. Predmet

Ovom Politikom Uprava Digilab d.o.o. daje punu podršku sustavu upravljanja osobnim podacima. Sustav upravljanja osobnim podacima potrebno je u potpunosti uskladiti s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Ovim se podacima mora pristupati posebnom pažnjom, te se pri tome mora voditi najvišim etičkim načelima. Nužno je raditi na podizanju svijesti da su osobni podaci vrlo vrijedna i povjerljiva imovina. Potrebno je razviti i provoditi program izgradnje korporativne kulture čuvanja povjerljivosti osobnih podataka.2. Referentni dokumenti

 • Uredba (EU) 2016/679
 • Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)
 • Odluka o prihvaćanju politike sustava upravljanja osobnim podacima - GDPR


3. Prikupljanje i obrada

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni i razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku se mora pružiti informacija o svojem identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole. Prikupljanju osobnih podataka od djece mora se pristupiti s posebnom pažnjom, te se pri tome mora voditi najvišim etičkim načelima.4.Prava ispitanika

 • Ispitaniku je potrebno pružiti sve informacije u vezi s obradom, u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku.
 • Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke, koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade i koji se na njega odnose
 • Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, koji se na njega odnose.
 • Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka, koji se na njega odnose i za koje je dao privolu.
 • Ispitanik ima pravo na odustajanje od dane privole za obradu osobnih podataka i traženje prestanka obrade osobnih podataka.
 • Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke, koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor nadzornom tijelu


5. Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka

Organizacija će uspostaviti centralnu evidenciju svih aktivnosti obrade osobnih podataka. Za svaku evidenciju potrebno je imenovati odgovornu osobu. Evidencija aktivnosti obrade mora sadržavati identitet voditelja s kontakt podacima, svrhu obrade, opis ispitanika i osobnih podataka, primatelje podataka, informacije o prijenosu podataka u treće zemlje, predviđene rokove čuvanja podataka.6. Zaštita podataka

Organizacija će poduzeti sve potrebne tehničke, administrativne i fizičke mjere zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od neovlaštenih pristupa i moguće zlouporabe. Kod izgradnje novih informacijskih sustava, od samog početka mora se uzeti u obzir zahtjeve GDPR-a za zaštitu osobnih podataka i osigurati njihovu provedbu.7. Upravljanje incidentima

Potrebno je uspostaviti i održavati:

 • plan odgovora na incidente vezane za narušavanje sigurnosti osobnih podataka.
 • registar incidenata narušavanja sigurnosti osobnih podataka.
 • proces za obavještavanje nadzornog tijela i oštećene osobe o incidentima narušavanja sigurnosti osobnih podataka.
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka potrebno je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 sata po otkrivanju incidenta, o tome izvijestiti nadležno tijelo. U slučaju curenja osobnih podataka, potrebno je obavijestiti i vlasnike čiji su podaci kompromitirani, o povredi osobnih podataka, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.8. Certifikacija

Svoj sustav upravljanja osobnim podacima Organizacija će uspostaviti i održavati sukladno primjenjivim standardima iz područja zaštite privatnosti i informacijske sigurnosti ISO 27001, a usklađenost će dokazivati odgovarajućom certifikacijom kada je to moguće.9. Odgovornosti

 • Svi zaposlenici moraju se pridržavati mjera definiranih ovom Politikom, kao i treće strane koje u okviru svoje suradnje s Organizacijom ostvaruju pristup osobnim podacima.
 • Uprava je odgovorna za uspostavu i održavanje sustava upravljanja osobnim podacima te koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz upravljanje. Uprava je odgovorna je za:
  • obavještavanje i savjetovanje zaposlenika koji obrađuju osobne podatke o njihovim obavezama iz Uredbe,
  • nadziranje poštivanja Uredbe i internih politika i ostale regulative vezane uz zaštitu osobnih podataka,
  • uspostavu i održavanje evidencije aktivnosti obrade,
  • dodjela odgovornosti za zaštitu osobnih podataka zaposlenicima i trećim stranama uključenim u prikupljanje i obradu osobnih podataka,
  • podizanje svijesti i edukacija iz područja zaštite osobnih podataka,
  • ugrađivanje zaštite privatnosti u poslovne procese i informacijske sustave,
  • suradnja s nadzornim tijelima

Ova se Politika revidira najmanje jednom godišnje ili nakon svake izmjene u pravnom okruženju ili okruženju rizika, koja bi mogla imati učinak na njenu učinkovitost. Za održavanje ove Politike zadužena je Uprava.10. Valjanost i upravljanje dokumentom

Ovaj dokument stupa na snagu nakon odobrenja Uprave u obliku vlastoručnog potpisa. Vlasnik ovog dokumenta je Uprava, koja ga je dužna najmanje jednom godišnje revidirati, te po potrebi preinačiti. Ovaj dokument potrebno je izmijeniti, ako se značajno promijeni broj ili struktura zaposlenih, ili ako Digilab d.o.o. promijeni politiku poslovanja.

Datum Ime i prezime Funkcija Potpis
Izradio/la:
Odobrio/la: